Erkenningen & accreditaties

Ethische code

Holistisch leven betekent voor De Regenboog Academy een bewust, zelfreflectief en kwalitatief goed leven. Hier dragen wij graag ons steentje bij binnen de maatschappij. Die hoge kwaliteit vind je dan ook terug in onze diensten, opleidingen en organisatie.

Op deze pagina lees je meer over onze kwaliteit, hoe wij dit (laten) toetsen en wat dat voor jou als student betekent.

De Regenboog Academy streeft naar een samenleving waarin een holistisch leven voor iedereen bereikbaar en vanzelfsprekend is. Een De Regenboog-coach* wil inspireren, raken en verrijken en heeft de ambitie om mensen te helpen een gezonde leefstijl te ontwikkelen. Een De Regenboog-coach neemt verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag en gunt het iedereen om te genieten van het leven. Deze ethische code bevordert het welzijn en de veiligheid van de te begeleiden cliënten.

Een De Regenboog-coach (in opleiding) onderschrijft en verbindt zich aan deze code en hanteert de onderstaande uitgangspunten voor de uitoefening van het vak.

(Hoogst)persoonlijk
Een belangrijke waarde voor een De Regenboog-coach is een hoogstpersoonlijke benadering van anderen. De coach begeleidt een cliënt op basis van gelijkwaardigheid en is bereid om ook de eigen kwetsbaarheid te tonen. De coach erkent daarbij zijn of haar bijzondere verantwoordelijkheid voor de cliënt, die zich in een kwetsbare en afhankelijke positie bevindt. De coach begeleidt een cliënt met respect, met zuivere intenties en is integer en onpartijdig. De coach is zich zeer bewust van een goede zorgplicht en zal de cliënt geen schade berokkenen.

Vitaliserend
De coach neemt de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de emotionele en lichamelijke gezondheid van de cliënt. De De Regenboog-coach heeft kennis van het holistisch werken en coachen vanuit de vier niveaus van ervaren en gebruikt dit model om cliënten te coachen en te begeleiden. De coach zal er in de uitoefening van zijn of haar vak ook voor zorgen geen schade te veroorzaken aan het natuurlijke milieu van de mens en alles dat leeft.

Betrouwbaar
De coach handelt uitsluitend in het belang van de cliënt en komt alle gemaakte afspraken na. De coach is zich bewust van de eigen grenzen en van de grenzen aan het vak van coachen. Tijdens de begeleiding en tot zes maanden na beëindiging van de begeleiding van een cliënt kan er geen sprake zijn van enig seksueel contact tussen de coach en de cliënt. Voor een kindercoach of gezinscoach wordt met cliënt hier ook de ouder/verzorger van een kind bedoeld. De coach begeleidt niet meerdere cliënten tegelijk die in een sociaal verband met elkaar staan en waarvan kan worden verwacht dat dit tot belangenverstrengeling leidt. De coach begeleidt geen mensen uit zijn eigen sociale netwerk. De coach houdt zich aan de Nederlandse wet, de Europese privacywetgeving (AVG) en aan de algemene culturele normen en regels van het fatsoen. De coach maakt de ethische code van De Regenboog bekend aan de cliënt in zijn of haar praktijk.

Professioneel
De coach behandelt iedereen gelijk en staat open voor iedereen die begeleiding wenst (met uitzondering personen genoemd in de vorige paragraaf). De coach werkt doorlopend aan de eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling. De cliënt erop kan vertrouwen dat de coach, indien nodig, doorverwijst naar een collega of specialist in de reguliere zorg.

De coach heeft kennis van regels rondom het voeren van een zelfstandige praktijk en houdt deze kennis ook toepasbaar. De coach voert een zorgvuldige administratie voor alle (persoonlijke) gegevens van de cliënt en houdt zich daarbij aan geldende privacywetgeving. Door zich te verbinden aan deze ethische code, verbindt de coach zich aan alle regels rondom vertrouwelijkheid. Informatie die direct van de cliënt of indirect via een andere bron over de cliënt bekend is, zal niet worden gedeeld en in het geval van intervisie of supervisie alleen geanonimiseerd. Zonder schriftelijke toestemming van de cliënt zal de coach geen informatie inwinnen bij voorgaande of andere begeleiders. In het geval de Nederlandse wet voorschrijft dat informatie over de cliënt moet worden gedeeld, zal de coach dit te allen tijde eerst met de cliënt overleggen of in het geval dat de cliënt overleden is, met zijn of haar directe naasten. De coach maakt de condities en voorwaarden waaronder wordt gewerkt, vooraf bekend aan de cliënt en deze blijven geldig ook nadat de begeleiding stopt. Een voorwaarde is in ieder geval dat de coach zorgt voor een passende en veilige ruimte waarin begeleiding kan plaatsvinden. Een coach die coacht in de natuur of reizen maakt, zorgt ervoor dat vooraf duidelijk is welke verzekeringsvoorwaarden gelden. Condities en voorwaarden voldoen aan deze code.

Tijdens de opleiding
Ook tijdens de opleiding is deze ethische code van kracht. Studenten gaan respectvol en integer met elkaar om. Als een student redenen heeft om aan te nemen dat een andere student onethisch handelt in het contact met een cliënt, zal hij of zij deze student confronteren. Als dit geen gewenst resultaat oplevert, kan een beroep worden gedaan op De Regenboog Academy om het gesprek met de student aan te gaan.

Iedere student kan, indien een andere student zich niet houdt aan deze ethische code, een klacht indienen bij De Regenboog Academy. Meer informatie over de klachtbehandeling vind je op onze website.

Geldigheid
De ethische code is voor het eerst in werking getreden op 1 januari 2017 en voor het laatst bijgesteld op 28 mei 2021.

* Waar in deze code wordt gesproken over een (De Regenboog-)coach, wordt ook de De Regenboog-therapeut, -consulent, -adviseur, of -trainer bedoeld.

 

De Regenboog Academy heeft de volgende erkenningen en accreditaties: 

NRTO

Het NRTO-keurmerk: erkenning voor kwaliteit en professionaliteit


Met trots kunnen we melden dat De Regenboog Academy het NRTO-keurmerk heeft behaald! Het verkrijgen van dit keurmerk is voor ons een erkenning van de kwaliteit van onze producten en de professionaliteit van onze dienstverlening.

Door het NRTO-keurmerk kun je ervan uitgaan dat De Regenboog voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel. 

Een onafhankelijke, externe certificerende instelling heeft getoetst of we aan de kwaliteitseisen voldoen. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). De NRTO is de branchevereniging voor private opleiders.

NRTO-keurmerk geeft zekerheid bij de keuze voor een aanbieder
Private opleidingsbureaus, onderwijsinstellingen en exameninstituten hebben een breed en divers aanbod aan opleidingsvormen, -technieken en -instrumenten. Deze diversiteit is de kracht van de private opleidingsbranche. Het NRTO-keurmerk fungeert in de opleidingenmarkt als een teken van kwaliteit en professionaliteit. Het geeft consumenten en bedrijven zekerheid bij de keuze voor een opleidingsinstituut, trainingsbureau, EVC-aanbieder of examenaanbieder.


UWV STAP-budget

STAP-budget is een nieuwe vergoeding voor scholing en staat voor Stimulering van de ArbeidsmarktPositie. Met dit budget kun je jouw positie op de arbeidsmarkt verbeteren. De Regenboog Academy is als instituut aangesloten bij de UWV. Je vindt onze opleidingen en cursussen ook op het UWV  STAP-portaal.

Meer informatie over het STAP-budget vind je hier. 


KTNO

De opleiding holistisch kindertherapeut is goedgekeurd in het accreditatietraject van KTNO. Dit is de Stichting Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen, een online platform voor kwaliteitswaarborging van vakopleidingen, modules en bij/nascholingen in het particulier onderwijs, met ruime ervaring in complementaire gezondheidszorg.

Deze accreditatie houdt in dat de opleiding goedgekeurd is als vakopleiding door grote beroepsverenigingen zoals de BATC en de VBAG. (CAT, FAGT, LVNG, NVST, VIV en VVET). De opleiding is te vinden onder scholingsnummer K11662 op de website van het KTNO.

Studiebelasting: 34.5 ECTS.


VBAG

Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze heeft de opleiding erkend als bij- en nascholing.

De Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze werd in 1984 opgericht om de kwaliteit van de complementaire geneeswijzen in Nederland beter te kunnen bewaken en te bevorderen. Dit gebeurde door uitsluitend therapeuten toe te laten die een door de VBAG erkende opleiding hadden gevolgd. In de loop der jaren zijn er steeds meer eisen bijgekomen, enerzijds door ons als vereniging zelf, anderzijds door de zorgverzekeraars. Het gevolg hiervan is dat zij nu de grootste beroepsvereniging binnen de complementaire geneeswijzen in Nederland zijn.

Lees meer over de VBAG op hun website: https://vbag.nl/


Nederlandse Federatie Gezondheidszorg

De NFG erkend de opleiding holistisch kindertherapeut als professionele vakopleiding.
De Nederlandse Federatie Gezondheidszorg is een onafhankelijke belangenbehartigingsorganisatie voor professionals die werkzaam zijn in het complementaire psychosociale werkveld. De NFG ondersteunt jou en jouw cliënten daar waar mogelijk. Zij bewaken de kwaliteit van de aangeboden zorg.

Naar de website: https://www.de-nfg.nl/


CRKBO

De Regenboog Academy voldoet aan de kwaliteitscode voor opleidingsinstituten voor kort beroepsonderwijs en is eind 2015 geauditeerd op basis van de CRKBO kwaliteitsnormen opgesteld door het CPION, het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland, ‘het onafhankelijk auditbureau’ dat tevens verantwoordelijk is voor toetsing, registratie en diplomering van post-initiële opleidingen’ in Nederland. In het kader van nieuwe Europese BTW-wetgeving heeft de Nederlandse overheid het CPION de opdracht gegeven instellingen te toetsen op de gestelde CRKBO kwaliteitsnormen.

Lees meer...

Naar de website: https://www.crkbo.nl/Register/Instellingen


Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

SBB is de organisatie die bepaalt welke bedrijven zichzelf erkend leerbedrijf mogen noemen. De Regenboog Academy heeft deze status ontvangen voor het aanbieden van stageplaatsen voor Software Developer (25604)

Erkenningen & accreditaties

Holistisch leven betekent voor De Regenboog Academy een bewust, zelfreflectief en kwalitatief goed leven. Hier dragen wij graag ons steentje bij binnen de maatschappij. Die hoge kwaliteit vind je dan ook terug in onze diensten, opleidingen en organisatie.

Op deze pagina lees je meer over onze kwaliteit, hoe wij dit (laten) toetsen en wat dat voor jou als student betekent.

Het NRTO-keurmerk: erkenning voor kwaliteit en professionaliteit
Met trots kunnen we melden dat De Regenboog Academy het NRTO-keurmerk heeft behaald! Het verkrijgen van dit keurmerk is voor ons een erkenning van de kwaliteit van onze producten en de professionaliteit van onze dienstverlening.

Door het NRTO-keurmerk kun je ervan uitgaan dat De Regenboog voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel. 

Een onafhankelijke, externe certificerende instelling heeft getoetst of we aan de kwaliteitseisen voldoen. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). De NRTO is de branchevereniging voor private opleiders.
NRTO-keurmerk geeft zekerheid bij de keuze voor een aanbieder.

NRTO-keurmerk geeft zekerheid bij de keuze voor een aanbieder
Private opleidingsbureaus, onderwijsinstellingen en exameninstituten hebben een breed en divers aanbod aan opleidingsvormen, -technieken en -instrumenten. Deze diversiteit is de kracht van de private opleidingsbranche. Het NRTO-keurmerk fungeert in de opleidingenmarkt als een teken van kwaliteit en professionaliteit. Het geeft consumenten en bedrijven zekerheid bij de keuze voor een opleidingsinstituut, trainingsbureau, EVC-aanbieder of examenaanbieder.

UWV STAP-budget

STAP-budget is een nieuwe vergoeding voor scholing en staat voor Stimulering van de ArbeidsmarktPositie. Met dit budget kun je jouw positie op de arbeidsmarkt verbeteren. De Regenboog Academy is als instituut aangesloten bij de UWV. Je vindt onze opleidingen en cursussen ook op het UWV  STAP-portaal.

Meer informatie over het STAP-budget vind je hier. 

De opleiding holistisch opvoed- & kindercoach is goedgekeurd in het accreditatietraject van KTNO. Dit is de Stichting Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen, een online platform voor kwaliteitswaarborging van vakopleidingen, modules en bij/nascholingen in het particulier onderwijs, met ruime ervaring in complementaire gezondheidszorg.

Deze accreditatie houdt in dat de opleiding goedgekeurd is als vakopleiding door grote beroepsverenigingen zoals de BATC en de VBAG. (CAT, FAGT, LVNG, NVST, VIV en VVET). De opleiding is te vinden onder scholingsnummer K11662 op de website van het KTNO.

Studiebelasting: 34.5 ECTS.

VBAG

Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze heeft de opleiding erkend als bij- en nascholing.

De Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze werd in 1984 opgericht om de kwaliteit van de complementaire geneeswijzen in Nederland beter te kunnen bewaken en te bevorderen. Dit gebeurde door uitsluitend therapeuten toe te laten die een door de VBAG erkende opleiding hadden gevolgd. In de loop der jaren zijn er steeds meer eisen bijgekomen, enerzijds door ons als vereniging zelf, anderzijds door de zorgverzekeraars. Het gevolg hiervan is dat zij nu de grootste beroepsvereniging binnen de complementaire geneeswijzen in Nederland zijn.

Lees meer over de VBAG op hun website: https://vbag.nl/

Nederlandse Federatie Gezondheidszorg

De NFG erkend de opleiding holistisch kindertherapeut als professionele vakopleiding.
De Nederlandse Federatie Gezondheidszorg is een onafhankelijke belangenbehartigingsorganisatie voor professionals die werkzaam zijn in het complementaire psychosociale werkveld. De NFG ondersteunt jou en jouw cliënten daar waar mogelijk. Zij bewaken de kwaliteit van de aangeboden zorg.

Naar de website: https://www.de-nfg.nl/

CRKBO

De Regenboog Academy voldoet aan de kwaliteitscode voor opleidingsinstituten voor kort beroepsonderwijs en is eind 2015 geauditeerd op basis van de CRKBO kwaliteitsnormen opgesteld door het CPION, het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland, ‘het onafhankelijk auditbureau’ dat tevens verantwoordelijk is voor toetsing, registratie en diplomering van post-initiële opleidingen’ in Nederland. In het kader van nieuwe Europese BTW-wetgeving heeft de Nederlandse overheid het CPION de opdracht gegeven instellingen te toetsen op de gestelde CRKBO kwaliteitsnormen.

Lees meer...

Naar de website: https://www.crkbo.nl/Register/Instellingen

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

SBB is de organisatie die bepaalt welke bedrijven zichzelf erkend leerbedrijf mogen noemen. De Regenboog Academy heeft deze status ontvangen voor het aanbieden van stageplaatsen voor Software Developer (25604)